عرفان در وادی عمل: استاد یزدان‌پناه


#1

باسمه تعالی
این موضوع برای پرسش و پاسخ در زمینه عرفان در وادی عمل استاد یزدان‌پناه ایجاد شده است. لطفا سوال‌های خود را در این بخش بپرسید.


#2

یکی از اعضای محترم درباره جلسه دوم رساله الولایه چنین سوال کرده است لطفا پاسخ دهید:
جلسه دوم. من فکر می کردم حقایق ماورائی به گونه ای است که زبان این سویی ظرفیت بیان آن را ندارد و با شهود باید درک کرد، ولی به نظر می آید عمدا غیر صریح می¬گویند که ما نفهمیم، چون ما ظرفیت تحمل آن را نداریم. آیا زبان این سویی ظرفیت بیان این حقایق را دارد؟