طرح درس: خط‌مشی‌گذاری عمومی مقطع کارشناسی ارشد (‌دکتر دانایی‌فرد)

طرح-درس
دکتر-حسن-دانایی-فرد
خط-مشی-گذاری-عمومی

#1

Originally published at: http://vdars.com/public-policy-syllabus-danaeefard/

طرح درس: خط‌مشی‌گذاری عمومی
استاد: دکتر حسن دانایی‌فرد
دانشگاه‌ها: تربیت مدرس، امام صادق علیه‌السلام
واحد: 2 واحد
مقطع: کارشناسی ارشد

توصیف دوره:

این درس تأملی است توصیفی تحلیلی از دانش موجود در باب خط‌مشی‌های عمومی که با ارائه مصادیقی بومی از جمهوری اسلامی بر آن است تا فهم دانشجویان نسبت به "رابطه دولت با شهروندان" تعمیق بخشد و آن‌ها را به ارائه ایده‌های برای پایان‌نامه دوره‌ی کارشناسی ارشد خود یاری دهد. فهم عمیق مفهوم خط‌مشی ملی، گونه شناسی ها، رویکردها، نظریه‌ها و مدل‌های فرآیند شکل‌گیری خط‌مشی‌های ملی در کنار موضوعات بحث‌انگیز محاط بر این فرآیند، محورهای اصلی بحث این درس خواهد بود.

اهداف دوره:

 • آشنایی دانشجویان با گستره مطالعات خط‌مشی عمومی؛
 • فهم و تحلیل نظریه‌ها، مدل‌ها، گونه شناسی های خطای عمومی؛
 • تأمل نظری و تحلیلی بر مراحل تدوین خط‌مشی عمومی؛
 • فهم پیوند خط‌مشی عمومی و مدیریت دولتی؛
 • تحلیل موضوعات بحث‌انگیز در مطالعات خط مشی عمومی.

کتاب‌های فارسی موردنیاز دوره

 1. جیمز پی لستر. جوزف استوارت جی آر. (1381) . فرآیند خط‌مشی‌گذاری عمومی؛ رویکرد تکاملی. ترجمه طبری و همکاران. تهران: نشر ساوالان.
 2. حسن گیوریان و محمدرضا ربیعی . (1381) تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولتی . تهران: نشر یکات.
 3. سید مهدی الوانی، فتاح شریف‌زاده (1377) . تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولتی. تهران: انتشارات سمت.
 4. مایکل هاولت، ام. رامش . (1385) . مطالعه خط‌مشی عمومی : چرخه خط‌مشی و خرده سیستم‌های خط‌مشی. تهران انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 5. پیر مولر . (1378) . سیاست‌گذاری عمومی . ترجمه حمیدرضا ملک محمدی . تهران : دادگستر
 6. مجید وحید ، (1383) . سیاست‌گذاری عمومی، تهران: نشر میزان.
 7. رحمت‌الله قلی پور (1388) . خط‌مشی‌گذاری عمومی . تهران : سمت.

کتاب‌های اصلی درس:

 1. Hill, M. J., & Varone, F. (2017). The public policy process (Seventh edition). London, New York NY: Routledge Taylor & Francis Group.
 1. Anderson, J. E. (2014). Public policymaking (8th edition). Australia: Wadsworth.

Clemons, R. S., & McBeth, M. K. (2017). Public policy praxis: A case approach for understanding policy and analysis (Third edition). London, New York NY: Routledge Taylor & Francis Group.

https://www.routledge.com/Public-Policy-Praxis-A-Case-Approach-for-Understanding-Policy-and-Analysis/Clemons-McBeth/p/book/9781315630342

https://books.google.com/books?isbn=1317246756

 1. Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). Studying public policy: Policy cycles & policy subsystems (3rd ed.). Ont., New York: Oxford University Press.

https://global.oup.com/academic/product/studying-public-policy-9780195428025

جلسه اول و دوم: تأملی بر خردمایه خط‌مشی عمومی

 1. Bator, F. (1958). The Anatomy of Market Failure. The Quarterly Journal of Economics, 72(3), 351-379. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/1882231
 2. Grand, Julianle. “The Theory of Government Failure.” British Journal of Political Science, vol. 21, no. 4, 1991, pp. 423–442. Retrieved from jstor.org/stable/193770.

https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-political-science/article/the-theory-of-government-failure/B76BE1A0EBACBF4D86C412311475932C

کتاب‌های مفید

 1. Tullock, G., Seldon, A., & Brady, G. L. (2002). Government Failure: A Primer in Public Choice: Cato Institute.

https://books.google.com/books?isbn=1935308009

London: Institute of Economic Affairs.

 1. Winston, C. (2006). Government failure versus market failure: Microeconomics policy research and government performance. Washington D.C.: AEI-Brookings Joint Center for Regulatory Studies.

https://books.google.com/books?isbn=081579391X

https://www.brookings.edu/book/government-failure-versus-market-failure/

جلسه سوم و چهارم: فهم مفهوم خط‌مشی عمومی و گونه شناسی خط‌مشی‌های عمومی

 1. Anderson, J. E. (2014). Public policymaking (8th edition). Australia: Wadsworth. Chapter I: the study of public policy, pp. I – 34.
 2. Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). Studying public policy: Policy cycles & policy subsystems (3rd ed.). Ont., New York: Oxford University Press. Chapter I: Policy science and policy sciences. pp.2 – 19.
 1. Hill, M. J., & Varone, F. (2017). The public policy process (Seventh edition). London, New York NY: Routledge Taylor & Francis Group. Chapter I: Studying the policy process, pp. 3-22.
 1. Clemons, R. S., & McBeth, M. K. (2017). Public policy praxis: A case approach for understanding policy and analysis (Third edition). London, New York NY: Routledge Taylor & Francis Group. Chapter 1: Public policy, power, the people, pluralism and you. pp. 1-31

جلسه پنجم و ششم: مدل‌های خط‌مشی‌گذاری

Dye, T. R. (2016). Understanding Public Policy, Books a la Carte (15th Edition) (15th ed.): Pearson.

https://books.google.com/books?isbn=0134408756

http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Understanding-Public-Policy/9780134169972.page

 1. Hill, M. J., & Varone, F. (2017). The public policy process (Seventh edition). London, New York NY: Routledge Taylor & Francis Group. Chapter 4. Institutional theory. pp. 67 – 89. Chapter 5. Rational choice theory. pp.90 – 105. Chapter 6: Integrating theoretical approaches. pp. 106 – 110.
 2. Anderson, J. E. (2014). Public policymaking (8th edition). Australia: Wadsworth. Chapter I: the study of public policy, pp. I – 34.
 3. Clemons, R. S., & McBeth, M. K. (2017). Public policy praxis: A case approach for understanding policy and analysis (Third edition). London, New York NY: Routledge Taylor & Francis Group. Chapter 2: the rational public policy method. pp. 38 – 50 – chapter 4: the non-rational Approach. pp.69 – 84.

جلسه هفتم و هشتم : تدوین دستور کار و فرموله کردن خط‌مشی‌های عمومی

Fischer, F., Miller, G., & Sidney, M. S. (2007). Handbook of public policy analysis: Theory, politics, and methods. Public administration and public policy: Vol. 125. Boca Raton: CRC/Taylor & Francis. Chapter 5. Agenda setting in public policy, pp. 63. 79. Chapter 6: policy formulation: Design and tools. Pp.79-89.

 1. Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). Studying public policy: Policy cycles & policy subsystems (3rd ed.). Ont., New York: Oxford University Press. chapter 5: agenda setting . pp. 120-141.
 2. Anderson, J. E. (2014). Public policymaking (8th edition). Australia: Wadsworth. Chapter 3: policy Formation, pp. 87-129.
 3. Hill, M. J., & Varone, F. (2017). The public policy process (Seventh edition). London, New York NY: Routledge Taylor & Francis Group. Chapter 9: policy formulation. pp. 171-193.
 • حسن دانائی فرد . (1388) . روش‌شناسی تدوین خط‌مشی ملی کارآفرینی کشور: چارچوبی مفهومی . فصلنامه – توسعه کارآفرینی، سال دوم، شماره ششم، 125 –

جلسه نهم و دهم: اجرای خط‌مشی عمومی

جلسه یازدهم و دوازدهم : ارزشیابی خط‌مشی

 1. Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). Studying public policy: Policy cycles & policy subsystems (3rd Ed.). Ont., New York: Oxford University Press. Chapter: 8. policy Evaluation , pp.207 - 224
 2. Anderson, J. E. (2014). Public policymaking (8th edition). Australia: Wadsworth. Chapter 7: policy impact, Evaluation and change, pp. 290-340.
 3. Hill, M. J., & Varone, F. (2017). The public policy process (Seventh edition). London, New York NY: Routledge Taylor & Francis Group. Chapter 14 : conlusion : evaluation and Accountability , pp. 278 – 299.
 4. David H. Rosenbloom. (2005). policy analysis and implementation & Evaluation. Chapter 8. pp. 350 – 389.
جلسه سیزدهم : تغییر و خاتمه خط‌مشی
 1. Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). Studying public policy: Policy cycles & policy subsystems (3rd ed.). Ont., New York: Oxford University Press. Chapter 10: understanding policy change.
 2. جیمز پی لستر، جوزف استوارت جی آر. (1381) . فصل نهم 183 –
جلسه چهاردهم:
 • Policy instruments
 • Policy success or Failure
 • Policy design
 • Policy image
جلسه پانزدهم:
 • Policy communities
 • Policy and politics
 • Policy innovation
 • Policy network
جلسه شانزدهم:
 1. Policy stability
 2. Policy quality
 3. Policy capacity
 4. Policy termination
موضوعات پژوهشی
 1. Policy instruments
 2. Policy success or failure
 3. Market failure and public policy
 4. Government failure and public policy
 5. Policy stability
 6. Policy design
 7. Policy network
 8. Policy implementation
 9. Policy formulation
 10. Policy image
 11. Policy quality
 12. Policy innovation
 13. Policy and politics
 14. Policy communities