چالش‌های مدیریت دولتی در ایران


#1

Originally published at: http://vdars.com/course/چالش-های-مدیریت-دولتی-در-ایران/

در این نشت که از سوی انجمن علمی مدیریت دولتی ایران برگزار شد. آقایان دکتر سید مهدی الوانی و دکتر حسن دانایی فرد دو استاد رشته مدیریت دولتی و سیاست گذاری به بررسی چالش های عمده مدیریت دولتی درایران پرداختند. آقای دکتر دانایی فرد پس از تبیین سطوح چهارگانه نظام حکمرانی ایران از سطح کلان و ابر سیاستی تا سطح بخش خصوصی، بخش مدیریت دولتی را بسیار مهم دانستند که در ایران از آن غفلت شده است. وی در این سطح چالش های خُرد مدیریتی ( نگاه خرد به مدیریت دولتی)، ایجاد انگیزه در کارکنان و هچنین اندازه گیری عملکرد را سه چالش اصلی دانستند و با سیاست زدگی بوروکراسی به بررسی و تبیین این چالش ها در کشور پرداختند.

آقای دکتر سید مهدی الوانی پس از توضیحاتی در باب ضرورت وجود انجمن ها در دنیا و کشور ما برای انجام تحقیقات مدیریت دولتی،خاطر نشان کردند که یکی از مهمترین چالش ها عدم پاسخگویی بخش دولتی است و همین چالش بسیار بزرگی برای بخش دولتی کشور شده است. تأکید عمده وی برای رفع چالش ها هماهنگی و تعامل حوزه نظری ( دانشگاهها) با حوزه عمل ( مدیران اجرایی) است. علاوه بر این عدم باور به مدیریت دولتی را یکی دیگر از چالش ها بر شمردند.