انجمن نرم‌افزار و رایانه


در رابطه با دسته‌بندی انجمن نرم‌افزار و رایانه (1)
کارگاه Microsoft Word 2013 (1)
نرم‌افزار سیتاوی ۳: فیش‌برداری، مقاله‌نویسی و مدیریت مآخذ (1)
کارگاه آموزشی PowerPoint 2013 (1)
کارگاه نرم افزار محاسبات ریاضی و مهندسی maple (1)
نرم‌افزار مقاله‌نویسی و پایان‌نامه نویسی سیتاوی (citavi) (1)
سایر نرم افزارهای مشابه فوکواسکای در ارائه (1)
فارسی نویسی در نرم افزار فوکواسکای (3)
بطور کلی بحث فارسی نویسی در نرم افزارها یکی از نیازهای روزمره است (1)
نرم افزار ارائه فوکو اسکای focusky (2)
نرم‌افزار آماری ار برای پژوهش (1)
نرم‌افزار آماری spss (1)
نرم افزار ارائه پرزی prezi (1)
نرم‌افزارهای ضبط مانیتور و فیلم‌برداری از دسکتاپ (1)
نرم افزار روش تحقیق کیفی maxqda (1)
نرم‌افزار پژوهش کیفی nvivo‌ (1)
نرم‌افزار مأخذدهی اندنوت endnote (1)
نرم افزار مأخذدهی و فیش برداری سیتاوی (1)